تبلیغات
تنها غم - ذهن پریشان
تاریخ : جمعه 30 فروردین 1392 | 08:22 ب.ظ | نویسنده : جواد
دارم از تــو حــرف می زنــم
امــــا روحــت هم از نوشــــته هــایم خبــر نــدارد
ایــــرادی نــــدارد یــاد تــو
به نوشتــــه هــایم رنــگ می دهــد
شــایــد دیگــری بخــــواند و آرام گیــــرد ذهــــن پریشــــانش…